de-us:

Steuer-Glossar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ENG

Deutsch
 

Englisch / Erläuterung
 
 
deu. Rechnung = eng. Invoice, Receipt, Bill
 

 
deu. Rechnungsnummer = eng. Invoice number
 

 
deu. Rennwett- und Lotteriesteuer = eng. Betting and lottery tax
 

 
deu. Reverse-Charge-Verfahren = eng. Reverse charge taxation