de-us:

Steuer-Glossar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ENG

Deutsch
 

Englisch / Erläuterung
 
 
deu. Variable Kosten = eng. Variable costs
 

 
deu. Verbindlichkeit = eng. Obligation, Liability
 

 
deu. Vergnügungsteuer = eng. Entertainment tax
 

 
deu. Verlust = eng. Loss
 

 
deu. Vermögensteuer = eng. Wealth tax
 

 
deu. Versicherungsteuer = eng. Insurance tax
 

 
deu. Verspätungszuschlag = eng. Adminstrative fine
 

 
deu. Voranmeldungen = eng. Pre-Declaration
 

 
deu. Vorsteuer = eng. Input tax
 

 
deu. Vorsteuerüberhang = eng. Input tax surplus