us-de:

Steuer-Glossar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z DEU

English
 

German / Comment
 
 
eng. Alcopops duty, tax = ger. Alkopopsteuer
 

 
eng. Accounting = ger. Buchführung
 

 
eng. Accounting obligations = ger. Buchführungspflicht
 

 
eng. Accounting = ger. Buchhaltung
 

 
eng. Accounting software = ger. Buchhaltungsprogramm
 

 
eng. Average rates (VAT) = ger. Durchschnittssätze (Umsatzsteuer)
 

 
eng. Average tax rate = ger. Durchschnittsteuersatz
 

 
eng. Actual taxation = ger. Istversteuerung
 

 
eng. Account system = ger. Kontenrahmen
 

 
eng. Account = ger. Konto
 

 
eng. Annual VAT return = ger. Umsatzsteuererklärung
 

 
eng. Adminstrative fine = ger. Verspätungszuschlag