us-de:

Steuer-Glossar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z DEU

English
 

German / Comment
 
 
eng. Business expenses = ger. Betriebsausgaben
 

 
eng. Business evaluation = ger. Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
 

 
eng. Beer duty, tax = ger. Biersteuer
 

 
eng. Balance sheet = ger. Bilanz
 

 
eng. BGB-Company = ger. BGB-Gesellschaft
 

 
eng. Beverage duty, tax = ger. Getränkesteuer
 

 
eng. Business = ger. Gewerbe
 

 
eng. Business registration = ger. Gewerbeanmeldung
 

 
eng. Business license = ger. Gewerbeschein
 

 
eng. Business tax = ger. Gewerbesteuer
 

 
eng. Business tax return = ger. Gewerbesteuererklärung
 

 
eng. Betting and lottery tax = ger. Rennwett- und Lotteriesteuer