us-de:

Steuer-Glossar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z DEU

English
 

German / Comment
 
 
eng. Final withholding tax = ger. Abgeltungsteuer
 

 
eng. Fixed assets = ger. Anlagevermögen
 

 
eng. Fishing tax = ger. Fischereisteuer
 

 
eng. Fixed costs = ger. Fixkosten
 

 
eng. Freelancer = ger. Freelancer
 

 
eng. Freelancer = ger. Freiberufler
 

 
eng. Financial year, Business year = ger. Wirtschaftsjahr