us-de:

Steuer-Glossar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z DEU

English
 

German / Comment
 
 
eng. General tax code = ger. Abgabenordnung
 

 
eng. Gross = ger. Brutto
 

 
eng. German Civil Code = ger. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
 

 
eng. Generally accepted accounting principles = ger. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)
 

 
eng. General Partnership = ger. Offene Handelsgesellschaft (OHG)